szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/01/PN/11

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby trzech budynków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu na realizację zamówienia złożono 3 oferty:

Numer oferty: 2
Nazwa Wykonawcy: PGE Obrót Spółka Akcyjna
Adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6
Streszczenie ofert: Oferta niepodlegająca odrzuceniu
Cena brutto za realizację zamówienia: 65593,56 PLN £ączna punktacja przyznana ofercie: 100 punktów
Oferta pierwsza w kolejności wg kryterium 100% ceny brutto za realizację zamówienia – oferta najtańsza.

Numer oferty: 1
Nazwa Wykonawcy: Energa – Obrót S.A. Biuro Sprzedaży Regionalnej w Kaliszu
Adres: 62-800 Kalisz, ul Chopina 26/28
Streszczenie ofert: Oferta niepodlegająca odrzuceniu
£ączna punktacja przyznana ofercie: 96,72
Oferta druga w kolejności wg kryterium 100% ceny brutto za realizację zamówienia.

Numer oferty: 3
Nazwa Wykonawcy: RWE Polska Spółka Akcyjna
Adres: 00-347 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
Streszczenie ofert: Oferta niepodlegająca odrzuceniu
£ączna punktacja przyznana ofercie: 92,14
Oferta trzecia w kolejności wg kryterium 100 % ceny brutto za realizację zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Zgodnie z SIWZ kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej obejmującej realizację zamówienia była łączna cena brutto za dostawę energii elektrycznej na potrzeby trzech budynków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w okresie 9 miesięcy.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta z najniższą ceną brutto obejmującą realizację całego zamówienia tj. oferta firmy PGE Obrót Spółka Akcyjna, z siedzibą w Rzeszowie (35-959), ul. 8-go Marca 6.

Zamawiający, z wybranym Wykonawcą, przewiduje zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., w dniu 2.02.2011 r.

Jednocześnie informuję, że zakres czynności wymienionych w pełnomocnictwie udzielonym przez PGE Obrót swojemu przedstawicielowi nie obejmuje podpisania umowy.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:27-01-2011
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:654

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku