szukaj

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 335/01/PN/10 - Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie".

Uczestnicy postępowania nr OEIiZK - 335/01/PN/10

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.), Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przekazuje treść zapytań dotyczącą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym zamówieniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie:

W załączniku nr 4 do SIWZ (projekcie umowy) w §6 ust. 8 widnieje zapis dotyczący reklamacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni, wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na:

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży pisemną reklamację dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

OdpowiedŸ:

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy wprowadzając sporny zapis w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę. W miejsce dotychczasowego zapisu "do 7 dni" wprowadza się zapis "do 14 dni".

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:25-01-2011
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:481

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku