szukaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. kadr

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. kadr

Wymiar etatu:

 • 1 etat

Główne obowiązki:

 • prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników Ośrodka,
 • prowadzenie bazy danych o pracownikach Ośrodka,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy zatrudnionych w Ośrodku,
 • kierowanie pracowników na badania wstępne i okresowe,
 • kierowanie pracowników na wstępne i okresowe szkolenia BHP,
 • przygotowywanie danych dla ZUS,
 • ustalanie wysokości dodatku stażowego,
 • przygotowywanie wniosków o nagrody jubileuszowe,
 • przygotowywanie dokumentów pracowników przechodzących na emeryturę,
 • prowadzenie archiwum kadrowego,
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby MEN, GUS, Urzędu Marszałkowskiego,
 • bieżące śledzenie zmian w przepisach prawnych związanych z prawem pracy,
 • przygotowywanie projektów i aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych związanych z zajmowanym stanowiskiem.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 6 letni staż pracy (w tym w placówkach oświatowych oraz samorządzie terytorialnym),
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów i interpretacji przepisów prawa pracy, karty nauczyciela, przepisów samorządowych,
 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office i korzystania z sieci Internet,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • samodyscyplina, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Oferty należy składać do 21 września 2010r. w głównej siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 8/10 w pok. 306 piętro III, w godzinach 800-1500.

Zgłoszenia złożone po terminie lub nie zawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni, w ciągu 10 dni, kandydaci spełniający wymienione kryteria.

Osoba odpowiedzialna za treść:Marzenna Przesmycka-Baranek
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:07-09-2010
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:478

Niedziela, 23 lutego 2020 roku