szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/04/PN/10

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pod nazwą: "Modernizacja korytarzy oraz wymiana krat zabezpieczających w budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrany Wykonawca - oferta Nr 2:
Nazwa Wykonawcy: PHU Tomasz Gołębiowski
Adres: 05-092 £omianki, ul. Narciarska 7A
z ceną ofertową brutto 172 076,86 PLN

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złożył poprawne oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2, w wymaganym terminie. Oferta podlegała ocenie i została wybrana jako najkorzystniejsza.
Zgodnie z SIWZ, kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej obejmującej realizację zamówienia, była łączna cena brutto za robotę budowlaną w kryterium oceny ofert – cena 100%. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, spełnia warunki udziału w postępowaniu podane w SIWZ, oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu na realizację zamówienia złożono 5 ofert.

Drugą ofertą jest oferta nr 3
Nazwa Wykonawcy: PPUH "W i M" Waldemar Kabala
05-520 Konstancin Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 55
z ceną brutto 181 027.81 zł

Pozostałe oferty zostały odrzucone, bądŸ Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert nie zawiera łącznej punktacji, a jedynie ceny. Nie stosowano różnych kryteriów oceny ofert, nie przyznawano punktów w każdym z kryteriów, nie sumowano łącznej punktacji, a wybrano ofertę z najniższą ceną.

Osoba odpowiedzialna za treść:Marzenna Przesmycka-Baranek
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:15-06-2010
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:1132

Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku