szukaj

Modernizacja korytarzy oraz wymiana krat zabezpieczających w budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10

OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z póŸn. zm.).
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczonyo wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: Modernizacja korytarzy oraz wymiana krat zabezpieczających w budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10.

Zakres rzeczowy robót remontowych, przewidzianych zamówieniem, obejmuje:

 1. roboty budowlane na korytarzach II i III piętra, w tym m. in.:
  • zerwanie posadzek drewnianych i z tworzyw sztucznych;
  • wykucie z muru ościeżnic drzwiowych;
  • demontaż: kasetonów sufitu podwieszanego, boazerii, krat stalowych wraz z drzwiami;
  • montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych:
  • montaż: kasetonów sufitu podwieszanego, tablic informacyjnych, przegród aluminiowo-szklanych,
  • ułożenie podłóg z gresu;
  • roboty malarskie, tynkarskie.
 2. roboty elektryczne na korytarzach II i III piętra oraz klatkach schodowych, w tym m.in.:
  • wykonanie instalacji elektrycznej, linii zasilających tablic rozdzielczych z tablicy głównej;
  • wymiana tablic rozdzielczych, montaż opraw oświetleniowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45311200-2.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK http//bip.oeiizk.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie arkuszy można uzyskać - po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania - pod adresem: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, pokój nr 210, II p., w godz. 800-1600.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców w swojej siedzibie, w dniu 1.06.2010 r. o godz. 1000, w celu wyjaśnienia zapisów SIWZ i przeprowadzenia wizji lokalnej.

Termin wykonania zamówienia:
rozpoczęcie prac nie póŸniej niż 7 dni od dnia podpisania umowy,
zakończenie prac nie póŸniej niż do dnia 23.08.2010 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają następujące warunki w zakresie art.22 ust. 1 ustawy Pzp:
  • 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
   • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że: osoba(-y) przewidziane do kierowania robotami w ramach wykonania zamówienia posiadają:
    1. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane w zakresie:
     1. konstrukcyjno-budowlanej,
     2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych.
    2. aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie inżynierów budownictwa,
  • 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
   • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia związane z wykonaniem remontu i adaptacji pomieszczeń, w czynnych obiektach, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każde, z podaniem daty i miejsca ich wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje Zamawiających lub kopie protokołów odbioru).
  • 1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi listę osób wykonujących montaż instalacji elektrycznych wraz z ich uprawnieniami.
  • 1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
   • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana minimalna kwota ubezpieczenia - 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży:
   1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
   2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ze wskazaniem osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym.

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki określone w pkt I. Warunek określony w pkt II powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.

Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału na dzień składania ofert.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składane w formie kserokopii, muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, tzn. posiadać adnotację "za zgodność z oryginałem" opatrzoną datą i odręcznym podpisem Wykonawcy.

Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100%.

 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2010 r. do godz. 1000 w sekretariacie OEIiZK ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, III piętro, pok. nr 307.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, pokój 304.
 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Zamawiający żąda od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2010 r.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Włodzimierz Kobus tel. 0-22 57 94 146 - sprawy proceduralne,
Jerzy Mosiej tel. 0-22 57 94 134 - sprawy merytoryczne,
fax 0-22 57 94 170.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:25-05-2010
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:633

Czwartek, 27 lutego 2020 roku