szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/2/ZOC/10

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póŸn. zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa, informuje, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, na usługę drukowania materiałów dydaktycznych.

Został wybrany Wykonawca:

Drukarnia Nr 1 P.P.
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa
z ceną brutto: 47 251,21 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w SIWZ. Oferta uznana za najkorzystniejszą ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w niniejszym postępowaniu (jedyne kryterium oceny ofert - cena 100%).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
- w postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono oferty:

2. Promocja XXI Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 232 a
02-495 Warszawa
z ceną ofertową brutto: 63 165,50 zł

3. ARGRAF Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 76
z ceną ofertową brutto: 68 503,00 zł

4. ODDI Poland Sp. z o.o.
ul. Kościelna 91
26-800 Białobrzegi
z ceną ofertową brutto: 101 552,80 zł

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert nie zawiera łącznej punktacji a jedynie ceny. Nie stosowano różnych kryteriów oceny ofert, nie przyznawano punktów w każdym z kryteriów, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:24-02-2010
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:596

Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku