szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/01/PN/10

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrany Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy: PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A.
Adres: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa,
z ceną ofertową brutto 83 997,00 zł
cena za 1 KWh – 0,2550 zł netto.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z SIWZ, kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej obejmującej realizację zamówienia była łączna cena brutto za całość dostawy w kryterium oceny ofert – cena 100%.
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, spełnia warunki udziału w postępowaniu podane w SIWZ, oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu na realizację zamówienia złożono 3 oferty.

Drugą ofertą jest oferta:
Nazwa Wykonawcy: Fiten S.A.
Adres: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
z ceną ofertową brutto: 87 488,64 zł
cena 1 KWh - 0,2656 zł netto.

Trzecią ofertą jest oferta:
Nazwa Wykonawcy: Energa Obrót S.A.
Adres: ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk
z ceną ofertową brutto: 87 653,34 zł
cena za 1 KWh– 0,2661 zł netto.

Cena ofertowa wybranej oferty PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, jest mniejsza od kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert nie zawiera łącznej punktacji, a jedynie ceny. Nie stosowano różnych kryteriów oceny ofert, nie przyznawano punktów w każdym z kryteriów, nie sumowano łącznej punktacji a wybrano ofertę z najniższą ceną.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Bożena Boryczka
Data utworzenia:02-02-2010
Autor ostatnich poprawek:Bożena Boryczka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:02-02-2010
Liczba odwiedzin:620

Wtorek, 18 lutego 2020 roku