szukaj

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ - postępowanie w sprawie "Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie"

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z póŸn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu energii elektrycznej na potrzeby budynków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy zamówienia.

Zgodnie z treścią art.38 ust.1, Zmawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi (wyjaśnień), do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Część X SIWZ, dotycząca informacji o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z oczekiwaniem Zamawiającego aby Wykonawca dostarczył kserokopię generalnej umowy (GUD) dystrybucji z właściwym Zamawiającemu OSD działającym na terenie budynków Zamawiającego informujemy, że powyższa umowa w swej treści zawiera zapisy, których ujawnienie należałoby objąć klauzulami handlowymi, z drugiej zaś strony procedura ich ujawnienia wymaga uzyskania zgody drugiej strony, co będzie niemożliwe do zrealizowania w czasie przeznaczonym przez Zamawiającego na przygotowanie oferty. Mając zatem na uwadze konieczność zweryfikowania czy powyższa umowa jest w rzeczywistości zawarta pomiędzy Wykonawcą a lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego zwracamy się z wnioskiem o zastosowanie w tej kwestii alternatywnego zapisu dopuszczającego możliwość złożenia w tej sprawie stosownego oświadczenia o posiadaniu zawartej i obowiązującej umowy, które powinien złożyć Wykonawca.

Pytanie 1 a (pytanie od innego Wykonawcy, dotyczy tej samej kwestii).

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego (znak: OEIIZK-335/01/PN/10) zwracamy się z zapytaniem dot. Części X SIWZ – "Oświadczenia i dokumenty jakie mają złożyć Wykonawcy". Wśród dokumentów jakie należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu zawarty jest wymóg dostarczenia kserokopii Generalnej Umowy Dystrybucyjnej, jaką Wykonawca ma zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Informujemy, że niniejszy dokument jest umową dwustronną, zawierającą klauzulę poufności. Biorąc pod uwagę powyższe proponujemy zastąpić wymóg dostarczenia kserokopii GUD stosownym oświadczeniem o jej posiadaniu.

OdpowiedŸ na pytanie 1, 1a:

Zamawiający rezygnuje z zapisu żądania, w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, dostarczenia przez Wykonawcę kserokopii Generalnej Umowy Dystrybucyjnej, jaką Wykonawca ma zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla Zamawiającego. Zamawiający wykreśla ten warunek zarówno z Ogłoszenia o zamówieniu jak i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia wymogu dostarczenia przez Wykonawcę dodatkowego oświadczenia o posiadaniu stosownej umowy, ponieważ oświadczenie takie, które Wykonawca ma obowiązek podpisać, istnieje już w przedmiotowej dokumentacji postępowania, jako załącznik nr 3 do SIWZ "Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu".

Pytanie 2

W załączniku nr 4 do SIWZ, który przedstawia wzór przyszłej umowy sprzedaży w § 6 pkt 6 Zamawiający określa iż "za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego".

Wyjaśniamy, że praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądowym potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę powyższych zapisów odpowiednio na "Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy".

OdpowiedŸ na pytanie 2:

Zamawiający mając na uwadze dobro prowadzonego postępowania, przychyla się do wniosku Wykonawcy wprowadzając w SIWZ w miejsce zapisu "za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego", zapis "za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy".

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Osoba odpowiedzialna za treść: Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:21-01-2010
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:2029

Czwartek, 27 lutego 2020 roku