szukaj

Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie

OG£OSZENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.).
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość, wyrażona w złotych, nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na:
zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09.00.00.00 - 3, 09.30.00.00-2.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK http//bip.oeiizk.waw.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10.
 2. Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej do punktów poboru zlokalizowanych w trzech budynkach Ośrodka przy ulicach Raszyńska 8/10, Nowogrodzka 73, Rzymowskiego 36.
  1. Szacunkowa, łączna ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie dostawy wyniesie: Energia czynna rozliczana w strefie całodobowej - 270 MWh. Zamawiający zastrzega, że szacunkowe ilości zużytej energii elektrycznej mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie trwania umowy.
  2. Grupa taryfowa C 11.
  3. Moc umowna: przyłącze nr 1 - 40 kW (Raszyńska 8/10), przyłącze nr 2 - 40 kW (Nowogrodzka 73), przyłącze nr 3 - 30 kW (Rzymowskiego 36).
  4. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Termin realizacji zamówienia - od daty popisania umowy (przewidywany termin dnia 1.04.2010 r.) do dnia 31 marca 2011 r.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1, 2 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

 • posiadają aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póŸn. zm.),
 • posiadają zawartą i obowiązującą generalną umowę dystrybucyjną (GUD) z właściwym Zamawiającemu operatorem systemu dystrybucyjnego.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust.1, 2 Ustawy Pzp o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 4. kserokopię ważnej umowy dystrybucyjnej z właściwym Zamawiającemu operatorem systemu dystrybucyjnego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100 %.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 307 (sekretariat).

Termin składania ofert upływa z dn. 1.02.2010 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 1.02.2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 304.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.01.2010 r.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Włodzimierz Kobus tel. 0-22 57 94 146.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:15-01-2010
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:716

Niedziela, 23 lutego 2020 roku