szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/4/ZOC/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171 poz.1058 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa, informuje, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Został wybrany Wykonawca:

Office Pulse B. Wójcik Sp. J.
ul. Kady 48 C
05-825 Grodzisk Mazowiecki
z ceną brutto 95582,12 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w SIWZ. Oferta uznana za najkorzystniejszą ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w niniejszym postępowaniu (kryterium oceny ofert - cena 100%).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
- w postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ofertę:
NAT-COM Sp. z o.o.
05-092 £omianki,
ul. Majowa 6
z ceną brutto: 98075,80 zł

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert nie zawiera łącznej punktacji a jedynie ceny. Nie stosowano różnych kryteriów oceny ofert, nie przyznawano punktów w każdym z kryteriów, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:04-12-2009
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:466

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku