szukaj

Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego w budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10

OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, ze zm.).
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego w budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10.

Zakres rzeczowy prac przewidzianych zamówieniem obejmuje:
Remont 4 łazienek i pomieszczenia socjalnego, usytuowanych na II i III piętrze siedziby OEIiZK, polegających w szczególności na:

 • wymianie glazury, terakoty;
 • pracach instalacyjno-budowlanych;
 • pracach malarskich i tynkarskich.

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia poza godzinami pracy Ośrodka.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45453000-7, 45431200-9. 45431100-8.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://bip.oeiizk.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie arkuszy można uzyskać - po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania - pod adresem: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 - pokój nr 210, II piętro, w godz. 800 - 1600.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: Do dnia 21.12.2009 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  • Spełnienie warunku:
   a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. wykonywali prace w zakresie aranżacji wnętrz - modernizacyjne, adaptacyjne, remontowe, w czynnych obiektach, ze szczególnym uwzględnieniem prac instalacyjno - budowlanych: kładzenia terakoty, kładzenia glazury, montażu urządzeń sanitarnych, montażu ścianek działowych, z podaniem ich wartości nie mniejszej łącznie niż 100 000 zł brutto za wszystkie roboty, oraz daty i miejsca ich wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane należycie (referencje Zamawiających lub kopie protokołów odbioru).
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • Spełnienie warunku:
   a) posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony - na czas realizacji robót - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wymagana minimalna kwota ubezpieczenia - 100 000 zł (wartość deliktowa i kontraktowa łącznie).
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
 5. Akceptują warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Zamawiający żąda odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Dokument składany w formie kserokopii musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. posiadać adnotację "za zgodność z oryginałem" opatrzoną datą i odręcznym podpisem Wykonawcy.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum), każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 i 24 ustawy Pzp.

Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100%.

 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6.11.2009 r. do godz. 1000 w sekretariacie OEIiZK ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, III piętro, pok. nr 307.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.11.2009 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, pokój 304.
  • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  • Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
  • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2009 r.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Włodzimierz Kobus tel. 0-22 57 94 146 - sprawy formalne,
Jerzy Mosiej tel.0-22 57 94 134 - sprawy merytoryczne,
fax 0-22 57 94 170.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:16-10-2009
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:662

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku