szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/02/PN/09

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.) w imieniu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę podzespołów, sprzętu komputerowego i oprogramowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożone 12 ofert w zakresie zadania nr 1 i 3 oferty w zakresie zadania nr 2.

W zakresie zadania nr 1 wybrana została oferta firmy:
Nazwa Wykonawcy: Topadvert Agnieszka Czaplińska-Worożyńska
Adres Wykonawcy: ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa,
z ceną ofertową brutto: 48338,84 zł

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono oferty:

 • Technologie Informatyczne sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58/33 A, 03-468 Warszawa,
  z ceną ofertową brutto: 51496,20 zł
 • Statim Komputer ul. Mickiewicza 31, 01-625 Warszawa,
  z ceną ofertową brutto: 56935,77 zł

W zakresie zadania nr 2 wybrana została oferta firmy:
Nazwa Wykonawcy: Makronet Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Okrężna 56, 02-925 Warszawa,
z ceną ofertową brutto: 20121,46 zł

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono ofertę:

 • Statim Komputer ul. Mickiewicza 31, 01-625 Warszawa,
  z ceną ofertową brutto: 33479,24 zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferty: nr 9 firmy Topadvert Agnieszka Czaplińska-Worożyńska - dla zadania nr 1 i nr 12 firmy Makronet Sp. z o.o. - dla zadania nr 2, odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zostały ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru (cena 100%) proponując najniższą cenę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
w postępowaniu w zakresie zadania nr 1 odrzucono oferty

 • ALLTECH ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
  Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego niezgodna z SIWZ
  Pozycja 4 – Notebook nie posiada wyjścia S-VIDEO
  Pozycja 5,6 – Przełączniki nie posiadają zasilania zewnętrznego
  Pozycja 14 – zaproponowana mysz ma 800 dpi (wymóg min. 1000-dpi), oraz złącze PS/2 (wymóg - złącze USB)
  Oferta odrzucona, jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
 • Cezar Machnio Cezary ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom
  Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego niezgodna z SIWZ
  Pozycja 4 – Notebook nie posiada wyjścia S-VIDEO
  Oferta odrzucona, jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
 • Comtime ul. Lektykarska 44, 01-687 Warszawa
  Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego niezgodna z SIWZ
  Pozycja 4 – Notebook nie posiada wyjścia S-VIDEO
  Oferta odrzucona, jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
 • Anncomp I Sp. z o.o. ul. Człuchowska 37, 01-360 Warszawa
  Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego niezgodna z SIWZ
  Pozycja 4 – Notebook nie posiada wyjścia S-VIDEO
  Pozycja 5,6 – Przełączniki nie posiadają zasilania zewnętrznego
  Oferta odrzucona, jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
 • Apex System Sp. z o.o. ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
  Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego niezgodna z SIWZ
  Pozycja 14 – zaproponowana mysz ma 800 dpi (wymóg min. 1000-dpi), oraz złącze PS/2 (wymóg - złącze USB)
  Oferta odrzucona, jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
 • Unipol Serwik ul. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa
  Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego niezgodna z SIWZ
  Pozycja 4 – Notebook nie posiada wyjścia S-VIDEO
  Oferta odrzucona, jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
 • Makronet Sp. z o.o. ul. Okrężna 56, 02-925 Warszawa
  Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego niezgodna z SIWZ
  Pozycja 4 – Notebook nie posiada wyjścia S-VIDEO
  Pozycja 5,6 – Przełączniki nie posiadają zasilania zewnętrznego
  Pozycja 14 – zaproponowana mysz ma 800 dpi (wymóg min. 1000-dpi)
  Oferta odrzucona, jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
 • Komputronik S.A. ul. Wółczyńska 37600-03 Poznań
  Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego niezgodna z SIWZ
  Pozycja 4 – Notebook nie posiada wyjścia S-VIDEO
  Oferta odrzucona, jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
 • HEXLABS sp. z o.o. ul. Mokotowska 15a /1b, 00-640 Warszawa,
  Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego niezgodna z SIWZ
  Pozycja 1 – zaproponowana ilość pamięci RAM 2GB mniejsza od wymaganej (wymóg minimum 4GB)
  Oferta odrzucona, jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

w postępowaniu w zakresie zadania nr 2 odrzucono ofertę:

 • Web Trade Center sp. z o.o. ul. Osowska 84, 04-351 Warszawa
  Oferta i załączniki nie posiadają czytelnego podpisu lub parafy z odciskiem pieczęci imiennej, co uniemożliwia Zamawiającemu identyfikację osób parafujących ofertę z osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy, wymienionymi w KRS.
  Oferta odrzucona, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  Art. 89 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert nie zawiera łącznej punktacji a jedynie ceny. Nie stosowano różnych kryteriów oceny ofert, nie przyznawano punktów w każdym z kryteriów, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:24-08-2009
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:733

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku