szukaj

Dostawa podzespołów, sprzętu komputerowego i oprogramowania

OG£OSZENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.). Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość, wyrażona w złotych, nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na dostawę:
podzespołów, sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Kod CPV: 30213300-8; 30236000-2; 30231300-0; 30233150-7, 48322000-1, 48820000-2.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK http//bip.oeiizk.waw.pl

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Dwa zadania oceniane oddzielnie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia ustala się na 14 dni od dnia popisania umowy.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.;
  • akceptują warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100 %.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 307 (sekretariat).

Termin składania ofert upływa z dn. 21.08.2009 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 21.08.2009 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 304.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 13.08.2009 r.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Marcin Kozłowski tel. 0-22 579-41-38 - sprawy techniczne,
Włodzimierz Kobus tel. 0 22 579-41-46 - sprawy proceduralne.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:13-08-2009
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:639

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku