szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/01/PN/09

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058), informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną: Budowa zadaszonych schodów z platformą przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych i remont konserwatorski fragmentu muru (ogrodzenia) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrany Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy: Aumark M. Czarnacki
Adres: 02-795 Warszawa, ul. Kazury 24/28
z ceną ofertową brutto: 882910,40 PLN

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z SIWZ kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty obejmującej realizację zamówienia była łączna cena brutto za robotę budowlaną w kryterium oceny ofert - cena 100%.

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w SIWZ, złożył ofertę ważną, niepodlegającą odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu na realizację zamówienia złożono 2 oferty.

Drugą ofertą (złożoną jako pierwsza w kolejności) jest oferta:

Nazwa Wykonawcy: Kulbud Tadeusz Kuldanek
Adres: 05-822 Milanówek, ul. Lasockiego 1
Cena ofertowa brutto: (po poprawieniu przez Zamawiającego omyłki pisarskiej i rachunkowej, a w konsekwencji ceny oferty): 417052,50 PLN

Streszczenie oferty:

Wykonawca został wezwany pismem Zamawiającego z dn. 8.05.2009 r. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu. W odpowiedzi - pismo Wykonawcy z dn. 11.05.2009 r. - zamiast przedmiotowych dokumentów, Wykonawca dostarcza kolejne oświadczenie, że warunki te spełnia. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2 do SIWZ było dołączone do oferty Wykonawcy i (poza błędem formalnym) nie budziło zastrzeżeń Zamawiającego. Zamawiający natomiast żądał w SIWZ i w wezwaniu do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu czyli de facto dokumentów potwierdzających wiarygodność złożonego wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy.

Nadesłane, w odpowiedzi na wezwanie, oświadczenie Wykonawcy zapewniające o kwalifikacjach i praktyce swojego pracownika takim dokumentem nie jest.

§ 8.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 9 czerwca 2004 roku (przywołany również przez Wykonawcę) jest odniesieniem § 3 ust. 3 - do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych lub badań archeologicznych dołącza się dokumenty potwierdzające posiadanie, przez osobę prowadzącą te prace lub badania, kwalifikacji i praktyki zawodowej, o których mowa w § 7, § 8 ust. 3 i 4, § 9 oraz § 10 ust. 1, albo spełnianie przez osobę kierującą tymi robotami dodatkowych wymagań i posiadanie praktyki zawodowej, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2.

Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 4 ustawy Pzp.

Kolejnym wezwaniem skierowanym do Wykonawcy było pismo Zamawiającego z dn. 8.05.2009 r., wzywające do wyjaśnienia zarzutu rażąco niskiej ceny, poprzez przedstawienie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Wyjaśnienia Wykonawcy z dnia 11.05.2009 r. ograniczają się wyłącznie do stwierdzenia popełnienia pomyłki przez Wykonawcę przy wprowadzaniu ceny w dwóch pozycjach kosztorysu ofertowego, nie wyjaśniając nic ponad to, co utwierdza Zamawiającego w słuszności postawienia zarzutu rażąco niskiej ceny.

Ustalenie przez Wykonawcę ceny jednostkowej cegły gotyckiej początkowo na 5,0 zł, aby póŸniej (już po zapoznaniu się z ceną oferty konkurencyjnej) zmienić jej cenę na 10,5 zł, jest w obu przypadkach oświadczeniem woli Wykonawcy. W ten sposób Wykonawca stworzył nową ofertę nie mającą nic wspólnego z oczywistą, jak sugeruje, omyłką rachunkową.

Prośba Wykonawcy o dokonanie poprawek rachunkowych i zmianę wartości oferty nie znajduje oparcia w aktualnych przepisach ustawy Pzp. W ocenie Zamawiającego, są to błędy w obliczeniu ceny skutkujące odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy Pzp.

Cena ofertowa brutto Wykonawcy (po wcześniejszym poprawieniu przez Zamawiającego omyłki pisarskiej i rachunkowej) stanowi zaledwie 54 % ceny oszacowanej (kosztorysowej) zamówienia.

W opinii Zamawiającego Wykonawca Kulbud Tadeusz Kuldanek złożył ofertę z ceną zaniżoną w stosunku do cen rynkowych, nie pozwalającą na należyte wykonanie umowy.

Na podstawie art. 90 ust. 3, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa wybranej oferty Aumark M. Czarnacki 02-795 Warszawa, ul. Kazury 24/28 jest mniejsza od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert nie zawiera łącznej punktacji, a jedynie ceny. Nie stosowano różnych kryteriów oceny ofert, nie przyznawano punktów w każdym z kryteriów, nie sumowano łącznej punktacji, a wybrano jedyną ważną ofertę.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:18-05-2009
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:744

Niedziela, 12 lipca 2020 roku