szukaj

Budowa zadaszonych schodów z platformą przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych i remont konserwatorski fragmentu muru (ogrodzenia)

OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p. (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa zadaszonych schodów z platformą przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych i remont konserwatorski fragmentu muru (ogrodzenia).

Zakres prac przewidzianych zamówieniem obejmuje przebudowę wejścia głównego do budynku zlokalizowanego na poziomie wysokiego parteru, w tym m.in.: rozbiórkę konstrukcji istniejącego daszku osłonowego, balustrad stalowych, schodów, wykonanie nowych schodów, nowego zadaszenia, platformy dla osób niepełnosprawnych, poszerzenie otworu wejściowego w murze (rozbiórka jednego przęsła), jak również remont konserwatorski fragmentu muru (liczba przęseł w murze - 16, długość przęsła - 4 m, wysokość muru - 2m + fundament), naprawę furtki i bramy stalowej.

Roboty będą prowadzone na terenie historycznego układu urbanistycznego i obiekcie powstałym na przełomie XIX i XX wieku, wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Budynek jest obiektem czynnym, z pomieszczeniami szkoleniowymi, dlatego wymaga się szczególnej dbałości o wykonanie zakresu robót w sposób nie utrudniający bieżącej, bezpiecznej eksploatacji budynku.

Roboty realizowane będą na podstawie dokumentacji technicznej i projektowej określającej szczegółowy zakres rzeczowy robót.

Miejsce realizacji zamówienia - Warszawa, ul. Nowogrodzka 73.

Oznaczenie CPV 45453000-7, 45111300-1, 45111220-6.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej bip.oeiizk.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie arkuszy można uzyskać - po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania - pod adresem:
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 - pok. nr 210, II piętro, w godz. 800 - 1600.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 3 (trzy) miesiące, od daty zawarcia umowy.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  Spełnienie warunku dysponowanie w szczególności pracownikiem posiadającym:
  - uprawnienia budowlane w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
  - kwalifikacje do kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich restauracyjnych, robót budowlanych itd.,
  - aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie inżynierów budownictwa,
  - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  Spełnienie warunku - posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony - na czas realizacji robót - od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wymagana minimalna kwota ubezpieczenia - 300 000 zł (wartość deliktowa i kontraktowa łącznie).
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
 5. Akceptują warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Zamawiający żąda odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Dokument składany w formie kserokopii musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. posiadać adnotację "za zgodność z oryginałem" opatrzoną datą i odręcznym podpisem Wykonawcy.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum) każdy z Wykonawców oddzielnie, musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 i 24 ustawy Pzp.

Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100%.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7.05.2009 r. do godz. 1000 w sekretariacie OEIiZK ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, III piętro, pokój 307.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.05.2009 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, pokój 304.

 • Zamawiający, przed upływem terminu składania ofert, wymaga wniesienia wadium w wysokości 10000 zł.
 • Zamawiający, przed podpisaniem umowy, wymaga od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
 • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2009 r.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Włodzimierz Kobus tel. 0-22 57 94 146 - sprawy formalne,
Jerzy Mosiej tel.0-22 57 94 134 - sprawy merytoryczne,
fax 0-22 57 94 170.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:15-04-2009
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:715

Niedziela, 12 lipca 2020 roku