szukaj

Modernizacja, adaptacja i remont pomieszczeń Ośrodka Szkoleniowego OEIiZK w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 36

OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Modernizacja, adaptacja i remont pomieszczeń Ośrodka Szkoleniowego OEIiZK w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 36 w zakresie:

 • dobudowania 8 łazienek w istniejących pokojach mieszkalnych,
 • adaptacji 4 istniejących łazienek ogólnodostępnych na pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i techniczne,
 • dostosowanie wejścia oraz parteru budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oznaczenie CPV: 45332200-5, 45332300-6, 45332400-7, 45000000-7, 45331210-1, 45421141-4, 45431200-9, 45432100-5, 45442100-8, 45421134-2, 45410000-4, 45111100-9, 45111220-6.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej bip.oeiizk.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie arkuszy można uzyskać pod adresem:
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 - pok. nr 306, III piętro, w godz. 800 - 1600.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 3 (trzy) miesiące, od daty zawarcia umowy.

 • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
   Spełnienie warunku - wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty w branży konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200000 zł).
  3. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
  4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   Spełnienie warunku - dysponowanie w szczególności pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, wpisanym na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
  7. Akceptują warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2).
  2. Oświadczenie Wykonawcy o zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia oferty, zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 1).
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  4. Wykaz wykonanych co najmniej 2 robót w branży konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej łącznie niż 200000 zł brutto, daty i miejsca ich wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane należycie (referencje Zamawiających lub kopie protokołów odbioru).
  5. Poświadczoną kserokopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100000 zł.
  6. Oświadczenie o gotowości kierownika budowy do pełnienia tej funkcji w okresie realizacji niniejszego zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ).
  7. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających, że osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiada odpowiednie do zakresu robót uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  Uwaga: Dokument składany w formie kserokopii musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. posiadać adnotację "za zgodność z oryginałem" opatrzoną odręcznym podpisem Wykonawcy.
  Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
  Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100%.

 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.07.2008 r. do godz. 1000 w sekretariacie OEIiZK ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, III piętro, pok. nr 307.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2008 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, pokój 304.
  • Zamawiający, przed upływem terminu składania ofert, wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000 zł.
  • Zamawiający, przed podpisaniem umowy, wymaga od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
  • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
  • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2008r.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Włodzimierz Kobus tel. 0-22 57 94 146 - sprawy formalne,
Jerzy Suwald tel.0-22 84 31 983, kom. 0601 838 109 - sprawy merytoryczne,
fax 0-22 57 94 170.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:26-06-2008
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:802

Niedziela, 12 lipca 2020 roku