szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/04/PN/08

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację części elewacji budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Etap II, dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wykonawca wybrany: ART-REKO Sp. z o.o.,
04-487 Warszawa,
ul. Dokerów 24

z ceną brutto: 389421,43 zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w SIWZ. Oferta uznana za najkorzystniejszą w kryterium oceny ofert - cena 100%).

Ponadto cena ofertowa jest mniejsza od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
drugą ofertą w postępowaniu jest oferta

£UNIBUD Sp. J. Wiesław £uniewski, Janina £uniewska
03-982 Warszawa,
ul. Bora Komorowskiego 12/21,

z ceną brutto: 920016,29 zł

Ponadto cena ofertowa przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert nie zawiera łącznej punktacji a jedynie ceny. Nie stosowano różnych kryteriów oceny ofert, nie przyznawano punktów w każdym z kryteriów, nie sumowano łącznej punktacji, a wybrano ofertę z najniższą ceną.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:06-06-2008
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:795

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku