szukaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/302/2007/PN na "Dostawę sprzętu komputerowego", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1063 ze zm.) dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w wymaganym terminie złożono 14 ofert.

  1. Otwarcia ofert dokonano publicznie w dniu 20 sierpnia 2007 r. o godz. 1400.
  2. Zamawiający stwierdza, że żaden z 14 Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegał wykluczeniu. Wszystkie oferty były ważne i nie podlegały odrzuceniu. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium "cena", zamieszczono w tabeli poniżej.
Lp. Wykonawca - Nazwa i Adres Cena Ofertowa £ączna Punktacja
1. ATUT CENTRUM Sp. z o. o.
Al. Wilanowska 363 lok. 61
02-665 Warszawa
37279,54 100,0
2. SoftHard S.A.
ul. Padlewskiego 18c
09-402 Płock
48416,92 77,0
3. KOMTECH Piotr Martuszewski
ul. Jagiellońska 39
33-300 Nowy Sącz
48028,96 77,6
4. Datacom System S.A.
ul. Taborowa 10
02-699 Warszawa
57433,94 64,9
5. Centrum Komputerowe MICROMAN
Sp. z o. o.
Al. RoŸdzieńskiego 188b
40-203 Katowice
50627,56 73,6
6. Przedsiębiorstwo "Cieślikowski i Spółka"
Al. Jana Pawła II 72
00-175 Warszawa
50170,88 74,3
7. REK-Komputer Sp. z o. o.
ul. Bazyliańska 20
03-203 Warszawa
44276,04 84,2
8. KEN TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
sp. z o. o.
Pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław
58674,68 63,5
9. Instytut Edukacji Komputerowej Alicja Bąk
ul. Unii Lubelskiej 52/2
78-100 Kołobrzeg
54656,00 68,2
10. OFFICE PULSE B. Wójcik Sp. j.
Kady 48c 05-825
Grodzisk Mazowiecki
46782,12 79,7
11. ICom Sp. z o. o.
ul. Nałęczowska 51
20-701 Lublin
47921,40 77,8
12. PRIMAR Information Technology
Grzegorz Pałczyński
ul. Meksykańska 6 lok. 1
03-948 Warszawa
60083,78 62,0
13. EMMA-PC Technologie Komputerowe
M. Hełka K. Maciejewski Sp. j.
ul. Domaniewska 22a
02-672 Warszawa
47739,82 78,1
14. CEZAR Sp. z o. o.
ul. Jaśminowa 1a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
41480,00 89,9
  1. Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto - 37279,54 zł, - (trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć i 54/100 złotych), uzyskując największą liczbę 100 punktów i oświadczył, że spełnił wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wynikające z postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, t.j.:
  2. ATUT CENTRUM Sp. z o. o.
    Al. Wilanowska 363 lok. 61,
    02-665 Warszawa
  3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 30 sierpnia 2007 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
  4. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na jego stronie internetowej: bip.oeiizk.waw.pl

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:22-08-2007
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:656

Czwartek, 27 lutego 2020 roku