szukaj

Oferta pracy na stanowisku nauczyciela konsultanta - PEIKO

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 zatrudni:

Nauczyciela konsultanta w Pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość
w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie: wyższe (informatyka, matematyka lub inne na kierunku ścisłym);
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany;
 • co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej;
 • uprawnienia do nauczania przedmiotu informatyka;
 • dobra znajomość języka programowania (np. C++, Python);
 • predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • kompetencje w zakresie edukacji dorosłych;
 • doświadczenie w nauczaniu informatyki w szkole podstawowej;
 • znajomość języka angielskiego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i wsparcia szkół w zakresie informatyki i wykorzystania TIK w edukacji;
 2. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli informatyki;
 3. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dotyczących algorytmiki i programowania oraz metodyki nauczania informatyki zwłaszcza w szkole podstawowej;
 4. udzielanie konsultacji nauczycielom informatyki i innym w zakresie zastosowań informatyki;
 5. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń on-line na platformie nauczania zdalnego Moodle;
 6. prowadzenie lekcji otwartych i szkoleń dla uczniów uzdolnionych informatycznie;
 7. przygotowywanie i wygłaszanie referatów na konferencjach;
 8. współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz Kuratorium Oświaty;
 9. wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
 10. współpraca dotycząca wspomagania pracy szkoły;
 11. organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami, szkołami i placówkami oświatowymi.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, że:
  • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
  • ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 roku, w sekretariacie głównym Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10 (pok. 307, III p.) do godziny 15:30.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • telefonicznie na numer 22 626 83 90,
 • na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl lub listownie na adres siedziby Ośrodka.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Szczegółowe przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Art. 22 (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.),
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

Odbiorcy danych

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Osoba odpowiedzialna za treść:Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:19-12-2018
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:122

Niedziela, 23 lutego 2020 roku