szukaj

Oferta pracy na stanowisku nauczyciela konsultanta

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 zatrudni:

Nauczyciela konsultanta w Pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość
w pełnym wymiarze czasu pracy lub 0,5 etatu

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie: wyższe (informatyka, matematyka lub inne na kierunku ścisłym);
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany;
 • co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej;
 • uprawnienia do nauczania przedmiotu informatyka;
 • dobra znajomość języka programowania (np. C++, Python);
 • predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • kompetencje w zakresie edukacji dorosłych;
 • uprawnienia egzaminatora maturalnego z informatyki;
 • znajomość języka angielskiego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i wsparcia szkół w zakresie informatyki i wykorzystania TIK w edukacji;
 2. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli informatyki;
 3. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dotyczących algorytmiki i programowania;
 4. udzielanie konsultacji nauczycielom informatyki i innym w zakresie zastosowań informatyki;
 5. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń on-line na platformie nauczania zdalnego Moodle;
 6. prowadzenie lekcji otwartych i szkoleń dla uczniów uzdolnionych informatycznie;
 7. przygotowywanie i wygłaszanie referatów na konferencjach;
 8. współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz Kuratorium Oświaty;
 9. wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
 10. współpraca dotycząca wspomagania pracy szkoły;
 11. organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami, szkołami i placówkami oświatowymi.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, że:
  • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
  • ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 roku w sekretariacie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10.

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)”.

Złożonych dokumentów Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty złożone w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniach rekrutacyjnych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) na potrzeby realizacji procesów rekrutacji prowadzonych obecnie i w przyszłości.

Osoba odpowiedzialna za treść:Urszula Wyczółkowska-Sajkiewicz
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:08-11-2017
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:08-11-2017
Liczba odwiedzin:210

Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku