szukaj

Adaptacja, na cele klubowe, pomieszczeń piwnic, budynku OEIiZK, 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 73

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ
I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE
z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa,
ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość, wyrażona w złotych, nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

Adaptacja, na cele klubowe, pomieszczeń piwnic, budynku OEIiZK, 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 73.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45324000-4, 45431200-9.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK - http//bip.oeiizk.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie arkuszy można uzyskać, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania, pod adresem: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, pokój nr 210, II piętro, w godz. 8.00 – 16.00, fax (22) 57 94 170.

Zakres rzeczowy robót przewidzianych zamówieniem obejmuje w szczególności: wykonanie robót remontowych i renowacyjnych, polegających na tynkowaniu renowacyjnym, czyszczeniu strumieniowo ściernym ścian ceglanych, układaniu terakoty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

 • projekt budowlany załącznik nr 6,
 • specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych załącznik nr 7,
 • przedmiar robót załącznik nr 8.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 2014-12-05

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają następujące warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
 2. 1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  Spełnienie warunku: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.(załącznik nr 2 do SIWZ).
  1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.
  Spełnienie warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 2 robót(załącznik nr 5 do SIWZ) - odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. robót ogólnobudowlanych wewnątrz budynku, oraz czyszczenie strumieniowo ścierne ścian ceglanych(warunek bezwzględnie wymagany), zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości - nie mniejszej niż 100 000 zł brutto łącznie, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  Spełnienie warunku: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.(załącznik nr 2 do SIWZ).
  1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Spełnienie warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000 zł(słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku wygaśnięcia polisy w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do jej odnowienia na kwotę nie mniejszą niż wymagana. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać od Wykonawcy dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów, wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
 3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający żąda złożenia:
  1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2. dokumentu określającego zasady reprezentacji wraz z ujawnieniem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, np. kopia dokumentu z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej(dotyczy osób fizycznych);
  3. pełnomocnictwa, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
  4. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
 • Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki określone w pkt. I. Warunek określony w pkt. II powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
 • Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składane w formie kserokopii, muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 • Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100%.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,
  ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, sekretariat, III piętro, pok. nr 307.
 • Termin składania ofert upływa z dniem 2014-10-07 o godz. 10:00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2014-10-07 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, III piętro, pokój 304.
 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Zamawiający żąda od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny całkowitej(brutto) podanej w ofercie Wykonawcy.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 2014-09-22
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Włodzimierz Kobus tel. (22) 57 94 146 – sprawy proceduralne,
Jerzy Mosiej tel. kom. 603 300 343 – sprawy merytoryczne.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Hubert Komorek
Data utworzenia:22-09-2014
Autor ostatnich poprawek:Hubert Komorek
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:22-09-2014
Liczba odwiedzin:512

Czwartek, 27 lutego 2020 roku