szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - OEIiZK-335/02/PN/14

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Sprzątanie i utrzymanie w czystości pokoi noclegowych i pozostałych pomieszczeń w budynku bazy noclegowej OEIiZK "Gościniec" 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 36, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono: dziesięć ofert.

Wybrana została oferta firmy:
Nazwa Wykonawcy: Agnus Agnieszka Szustak
Adres Wykonawcy: ul. Fersta 1a, 03-683 Warszawa
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono 7 ważnych ofert:

 1. PHU Viva Aqua, ul. Leśniewska 3, 03-582 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 55,69 punktów.
 2. ZPUH "Ordo", Antoniówka 60, 26-630 Jedlinia Letnisko
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 41,06 punktów.
 3. Agencja Ochrony Osób i Mienia "Patronage",
  Staroguby 20, 06-445 Strzegowo
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 67,75 punktów.
 4. Go-Eko Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 35,84 punktów.
 5. Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy "Ciepłownik" Bogumiła Stańczak
  ul. Klonowa 44, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 58,03 punktów.
 6. Przedsiębiorstwo Usługowe SOS Barwit – Barbara Jakubczak
  ul. Klemensiewicza 5A/32, 01-318 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 53,84 punktów.
 7. Property Services Tomasz Kupczyk,
  ul. Górczewska 39/67, 01-144 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 64,49 punktów.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie oceny merytorycznej zamówienia, oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta firmy:
Agnus Agnieszka Szustak
ul. Fersta 1a, 03-683 Warszawa

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru (cena 100%), proponując najniższą cenę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

 • w postępowaniu wykluczono następujących Wykonawców:
  • Anmar Anna Traczyk ul. Kędzierówka 36, 05-540 Zalesie Górne
   Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 21 marca 2014, aby w terminie do dnia 26 marca 2014 do godz. 1000 dostarczył brakujący dokument:
   • ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową poświadczającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100000 zł.
  • PHU Bog-Art., ul. Husarska 19/25, 05-120 Legionowo
   Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 21 marca 2014, aby w terminie do dnia 26 marca 2014 do godz. 1000 dostarczył brakujące oświadczenie i wadliwie złożony dokument:
   • oświadczenie o przynależności bądź nie przynależeniu do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ).
   • zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. (złożone wraz z ofertą zaświadczenie zawiera datę sprzed 6 miesięcy).
  Wykonawcy w obu przypadkach nie zastosowali się niniejszych wezwań, co skutkuje wykluczeniem Wykonawców z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Pzp).
 • W postępowaniu złożono ofertę po ustalonym terminie:
  Oferta Firmy Supervision Bargiel i Wspólnicy sp. J, ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica nadeszła do Zamawiającego w dniu 24 marca 2014 o godz. 1240 i została odesłana do nadawcy w dniu 26 marca 2014 na podstawie art. 84 ust 2 Pzp.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:26-03-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:563

Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku