szukaj

Zebranie Wykonawców w sprawie OEIiZK-335/01/PN/14

Dotyczy: OEIiZK-335/01/PN/14
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela.

Na podstawie art.38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 4 marca 2014 roku odbyło się zebranie Wykonawców, którego przedmiotem było wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

Ze strony Zamawiającego w spotkaniu udział wzięli:

 • Marzenna Przesmycka Baranek
 • Elżbieta Pryłowska Nowak
 • Wanda Jochemczyk
 • Halina Chabros
 • Włodzimierz Kobus

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele 5 potencjalnych Wykonawców wg. listy obecności.

Zebrania rozpoczęły się o godzinie 16:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa.

Na początku spotkania Zamawiający przedstawił ogólne informacje dotyczące wyłonienie kadry do prowadzenia szkoleń doskonalących kompetencje wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących wszystkich typów szkół z województwa mazowieckiego uczestniczących w projekcie Akademia Profesjonalnego Nauczyciela w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Następnie Zamawiający odpowiadał na zadawane pytania.

Treść pytań i odpowiedzi:

 • Pytanie: Czy do części zamówienia D 1, D 2 trzeba złożyć osobne oferty?
  Odpowiedź: Tak, ponieważ każda część zamówienia będzie oceniana przez Zamawiającego oddzielnie.
 • Pytanie: Czy trzeba dołączyć ksero dokumentów do poszczególnych części zamówienia jeśli składa się więcej niż jedną ofertę?
  Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza przy złożeniu dwóch bądź więcej ofert przez jednego Wykonawcę, jednego kompletu dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 • Pytanie: Czy dwie osoby nie prowadzące działalności gospodarczej mogą złożyć wspólną ofertę?
  Odpowiedź: W świetle zamówień publicznych Wykonawcą może być podmiot złożony z dwóch osób fizycznych, z których żadna nie prowadzi działalności gospodarczej, jeżeli tylko spełnia ustawowe i wyznaczone przez Zamawiającego warunki.
 • Pytanie: Od kiedy można liczyć, że zajęcia się zaczną?
  Odpowiedź: Bezzwłocznie po podpisaniu umowy z wybranymi Wykonawcami. Zamawiający liczy iż terminem tym będzie połowa marca 2014 roku.
 • Pytanie: Czy można przynieść/złożyć dokumenty osobiście?
  Odpowiedź: Oferty należy składać zgodnie z wyborem Wykonawcy: osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Decydujące znaczenie dla dochowania terminu złożenia ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.
 • Pytanie: Jakie są uwarunkowania organizacyjne zajęć online, jeśli chodzi o czas ich wykorzystania?
  Odpowiedź: Zajęcia online wybrany Wykonawca wykonuje zgodnie z ogólnym harmonogramem z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.
 • Pytanie: Czy trzeba zdecydować się na prowadzenie zajęć we wszystkich grupach z danej części zamówienia.
  Odpowiedź: Wybrany Wykonawca ma obowiązek poprowadzenia szkoleń we wszystkich grupach danej części zamówienia.
 • Pytanie: Czy ofertę można wysłać do Zamawiającego mailem?
  Odpowiedź: Ustawa Pzp. wymaga złożenia oferty wraz z jej załącznikami, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, a za zgodą Zamawiającego w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający w SIWZ zawarł zapis: „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób zabezpieczający jej nienaruszalność oraz gwarantujący zachowanie w poufności jej treść do terminu otwarcia ofert.”

Na zakończenie spotkania Zamawiający poprosił potencjalnych Wykonawców, zwłaszcza tych nieposiadających faksu, o podanie w ofercie swojego adresu e-mail, celem szybszej, sprawniejszej wymiany informacji.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:05-03-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:423

Czwartek, 27 lutego 2020 roku