szukaj

Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.),
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość, wyrażona w złotych, nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

Wspólny słownik zamówień (CPV):
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK http//bip.oeiizk.waw.pl

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Prowadzenie szkoleń w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela.
  Zakres zamówienia obejmuje wyłonienie kadry do prowadzenia szkoleń doskonalących kompetencje wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących wszystkich typów szkół z województwa mazowieckiego uczestniczących w projekcie Akademia Profesjonalnego Nauczyciela, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, określonych odpowiednio w opisie przedmiotu zamówienia. Wielkość zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  Postępowanie prowadzone jest w podziale na czternaście części, z których każda oceniana będzie oddzielnie.
 2. Termin realizacji zamówienia - do dnia 31 grudnia 2014 r.
 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1
 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
  3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca lub informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
  4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy Wykonawców nieprowadzących działalności gospodarczej).
  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 5. Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium:
  Cena 40%, kompetencje Wykonawcy 60%
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 307 (sekretariat).
  Termin składania ofert upływa z dniem 7 marca 2014 r. o godz. 1000.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2014 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 304.
 7. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
 8. Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 3, przewiduje zorganizowanie zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin spotkania - 4 marca, godz. 1600, siedziba Zamawiającego.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
  1. zmiana ustawowej stawki podatku VAT. Zamawiający dokona w drodze aneksu uaktualnienia stawki podatku VAT, która będzie obowiązywała w dalszej części realizacji zamówienia wynikającej z umowy.
  2. ograniczenie liczby grup szkoleniowych w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania Zamawiającego na usługi będące przedmiotem zamówienia, co oznaczać będzie odpowiednie obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy.
  3. zmiana osoby prowadzącej szkolenie spowodowana czynnikami niezależnymi od Zamawiającego.
   Jeżeli osoba wymieniona w ofercie nie będzie mogła zrealizować usługi szkoleniowej, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu propozycję innej osoby, która spełniać będzie wymagania w zakresie warunków udziału w postępowaniu i otrzyma taką samą lub większą liczbę punktów, według przyjętych kryteriów, jak zastępowany wykładowca. Wraz z propozycją zmiany osoby prowadzącej szkolenie, Wykonawca składa wszelkie niezbędne dokumenty wskazane w SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie zaproponować innej osoby do prowadzenia szkolenia bądź przedstawiona osoba nie zyska akceptacji Zamawiającego, realizacja usługi będzie kontynuowana przez pracownika Zamawiającego, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę godzin przeprowadzonych szkoleń.
  4. zwiększenie liczby grup przedmiotowych w części A zamówienia. W tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo delegowania Wykonawcy wybranego do realizacji określonej grupy przedmiotowej do prowadzenia zajęć także w innej grupie przedmiotowej. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę godzin przeprowadzonych szkoleń.
 12. Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 27 lutego 2014 r.
 13. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Włodzimierz Kobus tel. 22 57 94 146 - sprawy proceduralne,
  Wanda Jochemczyk tel. 22 57 94 120, Elżbieta Pryłowska-Nowak tel. 22 57 94 199 - sprawy merytoryczne.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:27-02-2014
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:771

Wtorek, 18 lutego 2020 roku