szukaj

Wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu głównego wejścia i wykonanie przepon poziomych i kurtynowych na poziomie piwnicy budynku OEIiZK, 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 73

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.),
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: Wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu głównego wejścia i wykonanie przepon poziomych i kurtynowych na poziomie piwnicy budynku OEIiZK, 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 73

Zamówienie prowadzone jest w podziale na dwie części, z których każda oceniana jest oddzielnie.

Zakres rzeczowy robót przewidzianych zamówieniem obejmuje w szczególności:

 • dla części 1 zamówienia - ułożenie posadzki rulonowej PCV, na istniejącej wykładzinie typu marmoleum, na korytarzu o wymiarach 22,80 x 3,20 m.
 • dla części 2 zamówienia - wykonaniu przepon poziomych dla grubości muru w przedziale 45-85 cm i kurtynowych na poziomie piwnic wg. załącznika nr 6a.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45432111-5, 45320000-6.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK http//bip.oeiizk.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie arkuszy można uzyskać, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania, pod adresem: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, pokój nr 210, II piętro, w godz. 800-1600, fax 22 579 41 70.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 27 grudnia 2013.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają następujące warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
   Spełnienie warunku: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.
   Spełnienie warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem w cz. VI: - pkt 11 (dotyczy części nr 1) i pkt 12 specyfikacji (dotyczy części nr 2 zamówienia).
  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   Spełnienie warunku: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 2 do SIWZ).
  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
   Spełnienie warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 200000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). W przypadku wygaśnięcia polisy w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do jej odnowienia na kwotę nie mniejszą niż wymagana. (dotyczy części nr 1, nr 2 i Wykonawcy/ów, któremu Zamawiający udzieli zamówienia).

  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać od Wykonawcy dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów, wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r.

 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający żąda złożenia:

  1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2. dokumentu określającego zasady reprezentacji wraz z ujawnieniem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, np. kopia dokumentu z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, (dotyczy osób fizycznych);
  3. pełnomocnictwa, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
  4. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki określone w pkt. I. Warunek określony w pkt. II powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składane w formie kserokopii, muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100%.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,
  ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, sekretariat, III piętro, pok. nr 307.
 • Termin składania ofert upływa z dniem 4 grudnia 2013 do godz. 1000.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2013 o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, III piętro, pokój 304.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia robót, w zakresie części nr 2 zamówienia, w przypadku, gdy kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie tej części zamówienia okaże się niewystarczająca. W tym przypadku Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6, celem dokończenia robót zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 listopada 2013 roku.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Włodzimierz Kobus tel. 22 579 41 46 - sprawy proceduralne,
Jerzy Mosiej tel. 22 579 41 34 - sprawy merytoryczne.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:19-11-2013
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:563

Czwartek, 27 lutego 2020 roku