szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - OEIiZK-335/02/PN/13

Zamawiający:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10,

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę pod nazwą: zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych pięć ofert.

Wybrana została oferta firmy:

Nazwa Wykonawcy: Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% uzyskała 100 punktów.

W postępowaniu poza ofertą wygrywającą złożono 4 ważne oferty:

 1. Ecoenergia sp. z o.o.
  ul. Zabłocie 23, 30-701 Kraków
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 99,1 punktów.
 2. Energa-Obrót S.A.
  Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 97,9 punktów.
 3. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie
  ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 95,2 punktów.
 4. RWE Polska S.A.
  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa
  Oferta w kryterium oceny ofert - cena 100% - uzyskała 92,5 punktów.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta firmy Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru (cena 100%), proponując najniższą cenę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie został wykluczony żaden Wykonawca, żadna oferta nie została odrzucona.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, w dniu 21 listopada 2013.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:15-11-2013
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:356

Niedziela, 23 lutego 2020 roku