szukaj

Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie

OG£OSZENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.),
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość, wyrażona w złotych, nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na:
zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków OEIiZK w Warszawie.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej OEIiZK http//bip.oeiizk.waw.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10.
 2. Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej do punktów poboru zlokalizowanych w trzech budynkach Ośrodka przy ulicach Raszyńska 8/10, Nowogrodzka 73, Rzymowskiego 36.
  1. Szacunkowa, łączna ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie dostawy wyniesie: Energia czynna rozliczana w strefie całodobowej - 203 MWh. Zamawiający zastrzega, że szacunkowe ilości zużytej energii elektrycznej mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie trwania umowy.
  2. Moc umowna: przyłącze nr 1 - 40 kW (Raszyńska 8/10), przyłącze nr 2 - 44 kW (Nowogrodzka 73), przyłącze nr 3 - 32 kW (Rzymowskiego 36).
  3. Grupa taryfowa C 11 - ul. Rzymowskiego 36, C 21 - ul. Nowogrodzka 73 i Raszyńska 8/10.
  4. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Termin realizacji zamówienia – od daty popisania umowy (przewidywany termin dnia 1.04.2011 r.) do dnia 31 grudnia 2011 r.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1, 2 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

 • posiadają aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póŸn. zm.),
 • posiadają zawartą i obowiązującą generalną umowę dystrybucyjną (GUD) z właściwym Zamawiającemu Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1, 2 Ustawy Pzp o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla osób fizycznych oświadczenie z zakresu art. 24 ust.1 pkt 2,
 3. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 4. oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy dystrybucyjnej z właściwym Zamawiającemu Operatorem Systemu Dystrybucyjnego z podaniem numeru umowy, okresu ważności.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 3. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100 %.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 307 (sekretariat).

Termin składania ofert upływa z dn. 27.01.2011 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 27.01.2011 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój 304.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.01.2011 r.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Włodzimierz Kobus tel. 22 579 41 46.

Wyjaśnienia do SIZW (PDF 23,9KB) - dodatkowe informacje do dokumentu.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:19-01-2011
Autor ostatnich poprawek:Agnieszka Borowiecka
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:20-01-2011
Liczba odwiedzin:515

Czwartek, 9 kwietnia 2020 roku