szukaj

Informacja o zebraniu Wykonawców. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja korytarzy oraz wymiana krat zabezpieczających w budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Warszawa, dnia 1.06.2010 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Modernizacja korytarzy oraz wymiana krat zabezpieczających w budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów.”

Informacja o zebraniu Wykonawców

Podstawa prawna art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Zamawiający, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, informuje, że w dniu 1.06.2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informacja o zebraniu zawarta była w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele trzech firm Wykonawców.

Zamawiający omówił kwestie zmian w świetle ostatnich nowelizacji ustawy Pzp, podkreślając zwłaszcza konieczność złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z mocy art. 24 ust. 1 i 2, a w stosunku do osób fizycznych dodatkowo oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2.

Zamawiający umożliwił Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej.
Po zapoznaniu się Wykonawców z terenem robót zebranie zostało zakończone.
Wykonawcy nie postawili żadnych pytań.

Na zebraniu Zamawiającego reprezentowały następujące osoby:

  1. Marzenna Przesmycka-Baranek
  2. Jerzy Mosiej
  3. Włodzimierz Kobus

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Bożena Boryczka
Data utworzenia:01-06-2010
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:737

Czwartek, 27 lutego 2020 roku