szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/03/PN/09

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną: Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego w budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrany Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy: Firma Remontowo Budowlana „REMAX” Ryszard Walczykowski
Adres: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 68 m. 7
z ceną ofertową brutto 88895,40 PLN

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z SIWZ, kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej obejmującej realizację zamówienia była łączna cena brutto za robotę budowlaną w kryterium oceny ofert - cena 100%.

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, spełnia warunki udziału w postępowaniu podane w SIWZ, oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu na realizację zamówienia złożono 4 oferty.

 • Drugą ofertą jest oferta:
  Nazwa Wykonawcy: - FHUB "Jack" Jacek Kazimierczak,
  Adres: ul. Kacprowicza 29, 26-625 Wolanów,
  z ceną ofertową brutto: 110 286,48 PLN
 • Trzecią ofertą jest oferta:
  Nazwa Wykonawcy: Innotec Mariusz RudŸ,
  Adres: ul. Bursztynowa 17, 20-576 Lublin,
  z ceną ofertową brutto: 139 254,85 PLN

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia został wykluczony Wykonawca ZENBUD Zenon ¯bikowski,
ul. Janka Bytnara 2 m. 2, 02-645 Warszawa, a oferta Wykonawcy została odrzucona.

Wykonawca został wezwany pismem Zamawiającego z dnia 6.11.2009 r. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu. W odpowiedzi Wykonawca nie dostarczył kluczowego dokumentu jakim jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia ofert, a nadesłane inne żądane dokumenty zawierają błędy (brak poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii ubezpieczenia OC, brak w przedstawionym wykazie terminów i wartości wykonanych robót budowlanych, jak również poświadczenia ich należytego wykonania).

Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Cena ofertowa wybranej oferty Firma Remontowo Budowlana "REMAX" Ryszard Walczykowski 03-734 Warszawa, ul. Targowa 68 m. 7 - brutto 88895,40 PLN jest mniejsza od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert nie zawiera łącznej punktacji a jedynie ceny. Nie stosowano różnych kryteriów oceny ofert, nie przyznawano punktów w każdym z kryteriów, nie sumowano łącznej punktacji a wybrano ofertę z najniższą ceną.

Osoba odpowiedzialna za treść:Włodzimierz Kobus
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:10-11-2009
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:754

Niedziela, 12 lipca 2020 roku