szukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o sygnaturze - 335/07/PN/08

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) Zamawiający - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10, informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację, adaptację i remont pomieszczeń Ośrodka Szkoleniowego OEIiZK w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 36 dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wykonawca wybrany:
REMDEK Zakład Budownictwa Ogólnego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 78

z ceną brutto: 201451,62 zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w SIWZ. Oferta uznana za najkorzystniejszą w kryterium oceny ofert - cena 100%. Cena ofertowa jest mniejsza od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Drugą ofertą w postępowaniu jest oferta:

Usługi Remontowo Budowlane Adam Knap
07-130 £ochów
ul. Baczkowska 21
z ceną brutto: 229063,40 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Oferta firmy Zakład Remontowo Usługowy "Zbig - Bud" 02-792 Warszawa ul. Lanciego 10E/29 została odrzucona z uwagi na niezgodność jej treści z SIWZ. Art. 89 ust. 1 pkt 2.
W kosztorysie ofertowym Wykonawcy, w części budowlanej poz. 38 jest inny opis i KNR niż w załączniku do SIWZ - przedmiar robót; w części sanitarnej poz. 60 jest inny obmiar niż w załączniku do SIWZ - przedmiar robót.
Cena ofertowa przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert nie zawiera łącznej punktacji a jedynie ceny. Nie stosowano różnych kryteriów oceny ofert, nie przyznawano punktów w każdym z kryteriów, nie sumowano łącznej punktacji a wybrano ofertę z najniższą ceną.

Osoba odpowiedzialna za treść:Agnieszka Borowiecka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:26-08-2008
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:777

Niedziela, 12 lipca 2020 roku